ما را دنبال کنید

دوره های آموزشی

استقرار در طبیعت ، برنامه ریزی و قوانین در تورهای طبیعت گردی

این دوره شامل اطلاعاتی در خصوص مهارتهای لازم جهت  بقا در طبیعت ، اصول طبیعت گردی ، آشنایی با قوانین مسافرتهای گروهی در طبیعت ، استقرار در طبیعت ، اصول برنامه ریزی در مسافرتهای گروهی میباشد

مدت دوره : یک جلسه تئوری سه ساعته یک جلسه عملی یکروزه

ناموجود