ما را دنبال کنید

دوره های آموزشی

جهت یای در طبیعت، استفاده از GPS

در طول این دوره با  بقا در طبیعت ، اصول طبیعت گردی ، قوانین مسافرتهای گروهی در طبیعت ، استقرار در طبیعت ، اصول برنامه ریزی در مسافرتهای گروهی آشنا خواهیم شد .

مدت دوره : یک جلسه تئوری سه ساعته یک جلسه عملی یکروزه

ناموجود