ما را دنبال کنید

پروژه حفاظت پایدار از میش مرغ ( سوتاو بوکان)

1 خلاصه طرح:
میش مرغ گونهای است که اگرچه در مقیاس جهانی در طبقه Vulnerable قرار میگیرد، اما متاسفانه با
وضعیت بسیار نگرانکنندهای در کشور ایران رو به رو است، بهطوری که در مقیاس ملی میتوان این گونه را گونهای
به شدت در معرض خطر انقراض درنظر گرفت. جمعیتی که در منطقۀ موکریان واقع در جنوب استان آذربایجان
غربی و شمال استان کردستان برآورد میشود بین 03 تا 54 قطعه بوده که کل جمعیت میش مرغ در ایران را
تشکیل میدهد. امروزه زیستگاه این گونه به شدت تحت تاثیر فعالیتهای کشاورزی، چرای دام و تغییرات کاربری
اراضی میباشد به این جهت اقدامات حفاظتی باید سریعا مبتنی بر مدیریت فعالانۀ زیستگاه و بر اساس طرح
اقدام ملی گونه در دستور کار قرار گیرد. )نادری، مرتضی؛ طرح مدیریت و اقدام ملی حفاظت از میش ) مرغ، 1031
بر اساس دستوالعمل طرح مدیریت و اقدام ملی حفاظت از میش مرغ )مصوب معاونت طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست، 1031 ( عوامل زیر از مهمترین تهدیدهای پیش رو در حفاظت از این گونه شناخته
شدهاند:
 پایین بودن شدید فراوانی جمعیت و با احتمال بسیار زیاد دخیل بودن عوامل ژنتیکی
 فعالیتهای کشاورزی بهویژه در فصل جوجهآوری )کلیه فعالیتهای مرتبط با آمادهسازی اراضی، کاشت،
داشت، برداشت، استفاده از انواع نهادهها و ...(
 عدم مدیریت صحیح پسماندها در برخی زیستگاههای باقی مانده که منجر به جلب بسیاری از طعمه خواران
اهلی و وحشی میگردد
 برداشت تخم توسط افراد ناآگاه به وضعیت گونه
 طعمه خواران طبیعی
در این راستا کانون گردشگران طبیعت ایران در نظر دارد با اتکا به همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست
آذربایجان غربی، اداره حفاظت محیط زیست بوکان، شورای روستاهای محدوده زیستگاه و جامعه محلی نسبت به
پیادهسازی بخشی از اقدامات اجرایی با اولویت بالا، بر اساس مفاد طرح مدیریت و برنامه عمل ملی حفاظت از
میش مرغ، فعالیت نماید.
0
-2 منطقه اجرای پروژه:
میشمرغها، بیشتر در کشتزارهای مسطح مانند مزرعههای گندم، نخود، یونجه، تاکستانها و... زندگی میکنند.
» سوتاو « این پرنده از مناطقی که اختلالات انسانی به طور منظم وجود دارد اجتناب مینماید. هم اکنون دشت
بوکان مهمترین زیستگاه پرنده میشمرغ در کشور است. این مکان به دلیل شرایط مطلوب و منحصر بفرد خود
به مهمترین زیستگاه این پرنده نادر در سطح کشور تبدیل شدهاست. دشت سوتاو یک پهنه تپه ماهوری به وسعت
5033 هکتار را در روستای حمامیان از توابع شهرستان بوکان را شامل میشود. از سوی اداره کل حفاظت محیط
زیست آذربایجان غربی، دشتهای استپی بوکان به عنوان پناهگاه میشمرغ در آذربایجان غربی اعلام شده که
مهمترین محل تجمع و زادآوری میش مرغ در ایران شناخته میشود.
از این رو دشت سوتاو به عنوان منطقه اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است.
-3 اهداف پروژه و نتایج مورد انتظار:
هدف اصلی پروژه جلوگیری از کاهش جمعیت میش مرغ در زیستگاههای بوکان به طوری که جمعیت با تکیه
بر اقدامات عاجل مدیریتی و مشارکتی پیشبینی شده در طرح مدیریت و برنامه عمل ملی حفاظت از میش مرغ،
زیستمندی و بقا داشته باشد .
-4 شرح فعالیتهای پروژه:
اهم فازهای اجرایی پیشبینی شده در این پروژه بر مبنای فهرست 12 گانه اقدامات حفاظتی با اولویت بالا در
طرح مدیریت و برنامه عمل ملی حفاظت از میش مرغ، مصوب 1031 )صفحات 4 و 1(، استخراج شده است که به
عنوان اهداف کلی در دستور کار قرار دارند:
.1 شناسایی ساز و کاری برای باقی گذاشتن نوارهای میش مرغ
.2 کنترل طعمهخواران به ویژه سگ، روباه، کلاغ، رتها و راسوها
.0 برآورد دقیق جمعیت به شیوههای مختلف علمی
.5 مدیریت پسماند در زیستگاهها
.4 آموزش و آگاهیرسانی به ویژه در مجامع عمومی از قبیل نماز جمعه و رسانههای محلی
.1 برقراری وضعیت فوقالعاده و پایش فشرده در دوره زادآوری
5
در انطباق با اهداف کلی یاد شده ، چهار دستاورد تعریف و فعالیتهای زیر با عنوان اهداف جزئی در این طرح
مدنظر قرار دارند.
شایان ذکر است کلیه فعالیتها با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و مشارکت
اداره حفاظت محیط زیست بوکان اجرایی خواهند شد.