ما را دنبال کنید

وینچ با کابل فولادی wire rope بهتر است یا کابل الیاف synthetic rope؟

 

 

نکات مثبت کابلهای الیاف مصنوعی یا سنتیتیک synthetic نسبت به کابل فولادی بشرح زیر است:

١ – کابلهای جنس الیاف بسته به ظرفیت و توان وینچ بین ٥ تا ٥.٥ کیلو گرم سبکتر از نوع فولادی میباشد.

٢- کابلهای الیاف نرمی و انعطاف بسیار زیاد داشته و اصطلاحا قوز بر نمیدارد پس هنگام جمع کردن به راحتی بر روی قرقره جا میگیرد.

٣- چنانچه در اثر کشش بیشتر از توانش پاره شود عکس العمل شلاقی نداشته و خطر اسیب رساندن به کاربر و یا خودروهای درگیر را ندارد.

٤ - در صورت پارگی به راحتی و در هر نقطه قابل ترمیم بوده و پس از ترمیم قابلیت خود را از دست نمیدهد.

( فیلم آموزشی نحوه ترمیم کابل سنتیتیک بزودی در همین وب سایت)

٥ – در کابلهای فولادی درصورت پارگی برخی از رشته های آن هنگام استفاده بدون دستکش ( توصیه نمیشود ) براحتی وارد دست کاربر شده و به آن آسیب میزد ، این مشکل در کابلهای الیاف وجود ندارد.

٦ - اولین دشمن کابلهای الیاف فرسودگی توسط نور خورشید در مدت زیاد ( چند سال بسته به مرغوبیت آن ) و مواد شیمیایی میباشد این مسئله در کابلهای فولادی وجود ندارد . پیشهناد میشود جهت افزایش طول عمر این کابلها پس از عبور از منلطق گلی و نمکی آنها را باز کرده و با مواد شوینده لباس به مقدار کم ، بشوریم

٧ - اجسام تیز دشمن کابلها جنس الیاف هستند مخصوصا وقتی در حالت کشش قرار دارند ، پس باید مراقب درگیر شدن با اجسام تیز مانند لبه فلزات ، سنگها ، قطعات خودرو ، و سایش روی سطوح زبر باشید.