ما را دنبال کنید

نکات مهم برای کار با وینچ

نکات ایمنی که برای کار با وینچ باید به آنها توجه داشت

١- برای کار با وینچ با کابل فولادی حتما و کابل الیاف ( سنتتیک synthetic ) بهتر است از دسکش کار استفاده کنید.

٢- قبل از استفاده از وینچ سلامت کابل را چک کنید.

٣- از مناسب بودن نقطه اتصال قلاب وینچ و توانایی تحمل نیروی کشش آن مطمئن شوید. ( به نقطه ببندید که توان تحمل نیرو را داشته باشد) 

٤- هنگام استفاده از وینچ مخصوصا وینچ با کابل فولادی از حضور افراد در اطراف کابل جلوگیری کنید چرا که در صورت پاره شدن کابل احتمال جراحت ، نقص عضو و حتی مرگ وجود دارد. برای جلوگیری از این مورد از Recovery damper استفاده کنید

٥- در خاتمه کار زمانیکه مشغول جمع کردن کابل وینچ هستید و قلاب آن در حال نزدیک شدن به رولرها و یا در نوع الیافی به شکاف دهانه جمع کننده قرقره میباشد از نگاهداشتن قلاب با دست خودداری کرده و حتما از تسمه مخصوص قرمز رنگی که در وسایل وینچ قرار داده شده استفاده کنید چرا که احتمال کشیده شدن انگشتان دست کار بر به داخل شکاف یا قرقره و قطع انگشتان وجود دارد.